VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti ASTRA MANAGEMENT s. r.o., so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1732, PSČ: 026 01, IČO: 45957401, IČ DPH: SK2023158401 podnikajúcej na území Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 53908/L (ďalej len „Astra Management“)

Tieto všeobecné obchodné podmienky Astry Management (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „KZ“) uzatváranej medzi Astra Management ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a inou fyzickou osobou (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.northamericanhempco.eu (ďalej len „Webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania Webovej stránky (ďalej len „Webové rozhranie obchodu“).

VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia odlišné od VOP je možné dohodnúť v KZ. Odlišné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou KZ. KZ a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. KZ je možné uzavrieť v slovenskom alebo českom jazyku.

Kupujúci je povinný potvrdiť súhlas s týmito VOP aktívnym konaním v rámci svojej registrácie vykonanej na Webovej stránke v zmysle odst. 1.1 VOP.

Znenie VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať; týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie súkromia

Spoločnosť Astra Management, s.r.o., Radlinského 1732, 02601 Dolný Kubín, IČO: 45957401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo:   53908/L, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovom sídle www.northamericanhempco.eu pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov zodpovedne, profesionálne a citlivo. Plne rešpektujeme práva návštevníkov webovej stránky, objednávateľov a svojich zákazníkov.

Pre zlepšenie vzťahov s našimi užívateľmi a návštevníkmi sa vynasnažíme v nasledujúcich krokoch opísať, akým spôsobom a za akým účelom spracovávame osobné údaje a ako s nimi nakladáme.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Európskeho nariadenia GDPR.

Odkiaľ zhromažďujeme osobné údaje?
Osobné údaje zhromažďujeme najmä prostredníctvom vytvárania elektronických objednávok, alebo registráciou v našom e-shope zo strany zákazníkov. V druhom prípade získavame osobné údaje- mailovú  adresu v prípade, že má návštevník stránky záujem o odber newsletterov.

Aké informácie zhromažďujeme a prečo?
Na úplnom začiatku používame súbory cookies (malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač). Tieto údaje považujeme zo osobne neidentifikovateľné a slúžia nám na zhromažďovanie informácií o návštevníkovi stránky.

Za účelom spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, dodanie objednaného tovaru alebo reklamácie produktov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu www.northamericanhempco.eu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré  považujeme za identifikovateľné a to v rozsahu:

meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a doručovacia adresa, ak nie je totožná s adresou trvalého bydliska, v prípade, že kupujúci je fyzická osoba;
Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailová adresa v prípade, ak je kupujúcim živnostník, alebo právnická osoba.
Emailové adresy, demografické  údaje a telefónne čísla nám slúžia na marketingové a propagačné účely, ako aj účely neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb. Naším cieľom je byť so zákazníkom neustále v kontakte a vyhovieť všetkým jeho požiadavkám. Práve preto potrebujeme kontaktné údaje našich zákazníkov, aby sme ich mohli opätovne kontaktovať za účelom získania spätnej väzby, za účelom informovania o novinkách, akciách, podujatiach, výpredajoch a iné.

Návštevník má možnosť zadať svoju e-mailovú adresu na odoberanie newslettera priamo na hlavnej stránke www.northamericanhempco.eu , alebo prostredníctvom začiarknutia políčka vo svojom vytvorenom profile. Odoberanie newslettera  môže zákazník alebo návštevník kedykoľvek zrušiť. Odhlásenie z odberu nemá žiaden vplyv na zmluvný vzťah zákazníka s prevádzkovateľom e-shopu. Zadaním svojej e-mailovej adresy na odber newslettera súhlasíte so spracovaním e-mailovej adresy, zaradením do databázy e-mailových adries a s odberom informačných, akciových, propagačných mailov. Tento súhlas udeľujete na dobu 10 rokov, pokiaľ sa nerozhodnete inak.

Ako používame Vaše osobné údaje?
Spracovávanie osobných údajov urýchľuje proces komunikácie, spracovávania alebo vybavovania objednávky, alebo prihlasovania samotných užívateľov stránky. Spracovávanie osobných údajov nám aj Vám pomáha pri:

  • Opätovnom nákupe, či prihlasovaní;
  • sledovaním Vášho nákupného a užívateľského správania Vám dokážeme pripravovať personalizované obchodné ponuky;
  • môžete rýchlejšie vyhľadať potrebné informácie o produktoch a službách (máte neustále prehľad);
  • pomáha nám vytvárať pre Vás relevantný obsah na stránke;
  • ste stále informovaný o aktuálnych trendoch, novinkách a akciách.

Pri každom newsletteri alebo e-mailingu sa máte možnosť odhlásiť z odberu. Kedykoľvek máte právo žiadať od nás informácie o tom, v akom rozsahu disponujeme informáciami o Vás, na čo nám slúžia a prečo.  Máte kedykoľvek právo žiadať o úplne vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek namietať na účely spracovávania Vašich osobných údajov a máte samozrejme právo na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov.

Aby sme to zhrnuli, Vaše osobné údaje používame primárne na 2 veľké účely. Jedným z nich je účel plnenia zmluvy a druhý sú marketingové aktivity našej firmy. V obidvoch prípadoch máte právo namietať.

Poskytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám?
Áno. Za účelom plnenia Kúpnej zmluvy poskytujeme Vaše osobné údaje prepravnej spoločnosti ktorú si v procese objednávky vyberiete.

Ako chrániť svoje osobné údaje?
Nepoužívajte to isté  heslo na rôznych stránkach. Odporúčame Vám pri výbere hesla zvoliť niečo zložitejšie, najlepšie kombináciu veľkých/malých písmen a číslic. Zvyknite sa odhlasovať, častejšie meňte svoje heslá.

Aké maily Vám budú od nás chodiť?
Primárne ide o overovacie a potvrdzovacie maily.  Takže pri vytvorení objednávky Vám príde potvrdzovací mail o registrácií (ten Vám príde iba raz), v ostatných prípadoch budete dostávať maily ako ,,potvrdenie Vašej objednávky“, odpovede na Vaše otázky, oznámenie o vyexpedovaní Vašej objednávky, zaslanie faktúr, či iných daňových dokladov.

Môžete sa odhlásiť alebo nechať úplne vymazať?
Áno. Už viac krát sme to spomínali. Ak nebudete mať záujem o zasielanie informačných a propagačných mailov, stačí sa jednoducho odhlásiť z odberu. Vaše odhlásenie nebude mať žiaden vplyv na Váš registrovaný profil, na Vaše objednávky, alebo zmluvný vzťah. V prípade ak sa chcete nechať trvalo odstrániť z našej databázy zákazníkov, je nutné o to požiadať písomne. V tomto prípade, budeme Vaše údaje uchovávať len po dobu nevyhnutnú na spracovanie objednávky, následne budete písomne informovaný o Vašom úplnom vymazaní, po zaslaní e-mailu, bude Vaša e-mailová adresa, ako aj samotná informácia o Vašom výmaze trvalo odstránená.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
1.1. Na základe registrácie vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „Užívateľský účet“).

1.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za úplné a aktuálne.

1.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (e-mail – elektronická adresa Kupujúceho) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

1.4. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

INFORMÁCIE A UZAVRETIE KZ
2.1. Prezentácia tovaru umiestnená na Webovej stránke Predávajúceho má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť KZ ohľadom tohto tovaru.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť KZ za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

2.4. Pri objednávaní tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

i) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu);
ii) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a
iii) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

(ďalej spoločne len „Objednávka“).

2.5. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a opravovať údaje, ktoré do Objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku“. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v Objednávke (ďalej len „Elektronická adresa kupujúceho“).

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí Objednávky, ktoré Predávajúci zaslal Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na Elektronickú adresu kupujúceho.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní KZ. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím KZ (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa KZ môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

i) v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;
ii) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Paypal, GPWebPay, alebo bankovým prevodom.
3.2. Kúpna cena tovaru je uvedená vo Webovom rozhraní obchodu pri každom produkte vrátane dane z pridanej hodnoty. Tovar dodá Predávajúci Kupujúcemu za kúpnu cenu platnú v okamihu odoslania Objednávky (tzn. keď sa po odoslaní Objednávky objaví potvrdenie „Vaša objednávka bola dokončená“).

3.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie ods. 3.6 VOP ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná do rúk dopravcu pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky (ods. 2.6 VOP), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

3.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľ dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spolu s objednaným tovarom.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 odst. 6 zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých priestorov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“) nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, tiež od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak sa porušil ich pôvodný obal.

4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 4.1 VOP alebo o iný prípad, kedy nemožno od KZ odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 ZOS právo od KZ odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom KZ je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od KZ musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od KZ môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí Prílohu č. 1 VOP, a v takom prípade Predávajúci Kupujúcemu potvrdí jeho prijatie v textovej podobe bez zbytočného odkladu. Odstúpenie od KZ môže Kupujúci poslať okrem iného na adresu Predávajúceho: Astra Management, s. r.o.,Radlinského 1732, 026 01  Dolný Kubín alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho: info@northamericanhempco.eu.

4.3. V prípade odstúpenia od KZ podľa ods. 4.2 VOP sa KZ od začiatku ruší. Tovar musí byť v takomto prípade Predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od takéhoto odstúpenia. Ak odstúpi Kupujúci od KZ, nesie Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

4.4. V prípade odstúpenia od KZ podľa ods. 4.2 VOP vráti Predávajúci finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od KZ Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od KZ, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.6. V prípadoch, keď má Kupujúci v súlade s ust. § 7 ods. 1 ZOS právo od KZ odstúpiť, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od KZ odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

4.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, v prípade ak dôjde k odstúpeniu od KZ Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU
5.1. Tovar je Kupujúcemu dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby Geis, a to dodaním na adresu Kupujúceho. Náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) sú 3,7 € vrátane DPH. Predávajúci každú Objednávku spracuje a odošle (odovzdá prepravcovi) tovar zvyčajne najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia príslušnej Objednávky. Pokiaľ bude niektorý tovar vypredaný, Predávajúci bude Kupujúceho informovať. Tovar je dodávaný (doručovaný) len na území Slovenskej republiky. Termín dodania 1-2 pracovné dni.

5.2. Tovar je Kupujúcemu dodávaný aj prostredníctvom služby Zásielkovňa a to dodaním na vybranú pobočku Zásielkovne. Náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) sú 2,7 € vrátane DPH. Predávajúci každú Objednávku spracuje a odošle (odovzdá prepravcovi) tovar zvyčajne najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia príslušnej Objednávky. Pokiaľ bude niektorý tovar vypredaný, Predávajúci bude Kupujúceho informovať. Tovar je dodávaný (doručovaný) na území Slovenskej a Českej republiky. Termín dodania 2-3 pracovné dni.

5.3. Tovar je Kupujúcemu dodávaný aj prostredníctvom služby Balík na poštu a to dodaním na vybranú pobočku Slovenskej Pošty uvedenej v adrese dodania zákazníkom. Náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) sú 2,7 € vrátane DPH. Predávajúci každú Objednávku spracuje a odošle (odovzdá prepravcovi) tovar zvyčajne najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia príslušnej Objednávky. Pokiaľ bude niektorý tovar vypredaný, Predávajúci bude Kupujúceho informovať. Tovar je dodávaný (doručovaný) len na území Slovenskej republiky. Termín dodania 2-3 pracovné dni.

5.4. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.5. Ak je predávajúci podľa KZ povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami Predávajúceho, ak sú Predávajúcim vydané.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä príslušnými ustanoveniami OZ, ZOS a osobitným predpismi v znení neskorších predpisov).

6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za odoslanie tovaru pri prevzatí nemá bez závad. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

i) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má tovar také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy k nemu;
ii) je tovar vhodný na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
iii) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

iv) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
v) tovar spĺňa zákonné požiadavky.
6.3. Ustanovenia uvedené v ods. 6.2 VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli vade, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Na tovar sa vzťahuje záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Záručná doba je uvedená na obale výrobku (tovaru) a ak nie je záruka na obale výrobku (tovaru) uvedená, potom je 24 mesiacov. U záručnej doby uvedenej na obale výrobku (tovaru) Predávajúci zaručuje minimálnu záručnú (expiračnú) dobu 6 mesiacov. Výnimkou je tovar uvedený na Webovom rozhraní obchodu v sekcii VÝHODNÝ NÁKUP, pri ktorom môže byť záručná (expiračná) doba kratšia a je vždy uvedená pri príslušnom tovare v tejto sekcii. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar uskladnený pri teplotách v rozmedzí 5 – 25 °C.

6.5. Práva z chybného plnenia (reklamácie) uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese Astra Management, s.r.o., Radlinského 1732, 026 01  Dolný Kubín. Predávajúceho možno kontaktovať kvôli ďalším informáciám aj na adrese elektronickej pošty a na telefónnom čísle, ktoré sú uvedené v odst. 10.5 VOP. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok Predávajúceho.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z KZ je v súlade s zák. č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZADR“) príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 17 33 19 27, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk, prípadne príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 ZADR.

7.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zák. č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCEHO
Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.northamericanhempco.eu t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky (Slovenská pošta, spoločnosť Geis a Zásielkovňa). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:

všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
• zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
• neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.
Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH).

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Požiadajte nás o zaslanie účelov spracúvania na ktoré sú osobné údaje určené, prostredníctvom našich zodpovedných osôb.

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – Astra Management, s.r.o.
2. Príjemcovia (príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, alebo aj pošta, kuriér, … )
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIÍ A UKLADANIE COOKIES
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť Astra Management, s.r.o. používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

Používanie cookies

Jednotlivé stránky portfólia/internetového obchodu spoločnosti Astra Management, s.r.o. používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných spločnosťou Astra Management, s.r.o. vyjadrujete spoločnosti Astra Management, s.r.o. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach Astra Management, s.r.o.  môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Aké súbory cookies používame?

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

  • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu
  • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
  • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach portfólia Astra Management, s.r.o. používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači alebo priamo v nastaveniach cookies, ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky (teda pokiaľ ste už použitie cookies neodsúhlasili). Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Internetový obchod northamericanhempco.eu používa aj analytické cookies tretích strán, o ich použití si môžete prečítať tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Na blokovanie cookies a „špehovacích scriptov“ môžete použiť aj aplikácie a doplnky tretích strán ako je doplnok do internetových prehliadačov Ghostery alebo internetový prehliadač Epic Browser.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Kupujúcemu môže byť vykonané doručenie na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho Užívateľskom účte či uvedenú Kupujúcim v Objednávke.

10.2. KZ vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Z.z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z.z o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a ZOS.

10.4. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.Zmeny a doplnky KZ či VOP si vyžadujú písomnú formu.

10.5. Kontaktné údaje Predávajúceho: Astra Management, s.r.o., Radlinského 1732, 026 01  Dolný Kubín, adresa elektronickej pošty info@northamericanhempco.eu.

10.6. Neoddeliteľnú súčasť VOP tvoria tieto prílohy:

– Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (KZ)

10.7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. 9. 2016, upravené 24.05.2018.