Reklamácia

  • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 odst. 6 zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých priestorov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“) nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, tiež od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak sa porušil ich pôvodný obal.
  • Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 4.1 VOP alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 ZOS právo od kúpnej zmluvy (ďalej len “KZ”) odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom KZ je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od KZ musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od KZ môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí Prílohu č. 1 VOP, a v takom prípade Predávajúci Kupujúcemu potvrdí jeho prijatie v textovej podobe bez zbytočného odkladu. Odstúpenie od KZ môže Kupujúci poslať okrem iného na adresu Predávajúceho: Astra Management, s. r.o.,Radlinského 1732, 026 01  Dolný Kubín alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho: info@northamericanhempco.eu.
  • V prípade odstúpenia od KZ podľa ods. 4.2 VOP sa KZ od začiatku ruší. Tovar musí byť v takomto prípade Predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od takéhoto odstúpenia. Ak odstúpi Kupujúci od KZ, nesie Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
  • V prípade odstúpenia od KZ podľa ods. 4.2 VOP vráti Predávajúci finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od KZ Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od KZ, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  • V prípadoch, keď má Kupujúci v súlade s ust. § 7 ods. 1 ZOS právo od KZ odstúpiť, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od KZ odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.
  • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, v prípade ak dôjde k odstúpeniu od KZ Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

– Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (KZ)