Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Astra Management, s.r.o., Radlinského 1732, 02601 Dolný Kubín, IČO: 45957401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo:   53908/L, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovom sídle www.northamericanhempco.eu pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov zodpovedne, profesionálne a citlivo. Plne rešpektujeme práva návštevníkov webovej stránky, objednávateľov a svojich zákazníkov.

Pre zlepšenie vzťahov s našimi užívateľmi a návštevníkmi sa vynasnažíme v nasledujúcich krokoch opísať, akým spôsobom a za akým účelom spracovávame osobné údaje a ako s nimi nakladáme.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Európskeho nariadenia GDPR.

Odkiaľ zhromažďujeme osobné údaje?
Osobné údaje zhromažďujeme najmä prostredníctvom vytvárania elektronických objednávok, alebo registráciou v našom e-shope zo strany zákazníkov. V druhom prípade získavame osobné údaje- mailovú  adresu v prípade, že má návštevník stránky záujem o odber newsletterov.

Aké informácie zhromažďujeme a prečo?
Na úplnom začiatku používame súbory cookies (malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač). Tieto údaje považujeme zo osobne neidentifikovateľné a slúžia nám na zhromažďovanie informácií o návštevníkovi stránky.

Za účelom spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, dodanie objednaného tovaru alebo reklamácie produktov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu www.northamericanhempco.eu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré  považujeme za identifikovateľné a to v rozsahu:

meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a doručovacia adresa, ak nie je totožná s adresou trvalého bydliska, v prípade, že kupujúci je fyzická osoba;
Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailová adresa v prípade, ak je kupujúcim živnostník, alebo právnická osoba.
Emailové adresy, demografické  údaje a telefónne čísla nám slúžia na marketingové a propagačné účely, ako aj účely neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb. Naším cieľom je byť so zákazníkom neustále v kontakte a vyhovieť všetkým jeho požiadavkám. Práve preto potrebujeme kontaktné údaje našich zákazníkov, aby sme ich mohli opätovne kontaktovať za účelom získania spätnej väzby, za účelom informovania o novinkách, akciách, podujatiach, výpredajoch a iné.

Návštevník má možnosť zadať svoju e-mailovú adresu na odoberanie newslettera priamo na hlavnej stránke www.northamericanhempco.eu , alebo prostredníctvom začiarknutia políčka vo svojom vytvorenom profile. Odoberanie newslettera  môže zákazník alebo návštevník kedykoľvek zrušiť. Odhlásenie z odberu nemá žiaden vplyv na zmluvný vzťah zákazníka s prevádzkovateľom e-shopu. Zadaním svojej e-mailovej adresy na odber newslettera súhlasíte so spracovaním e-mailovej adresy, zaradením do databázy e-mailových adries a s odberom informačných, akciových, propagačných mailov. Tento súhlas udeľujete na dobu 10 rokov, pokiaľ sa nerozhodnete inak.

Ako používame Vaše osobné údaje?
Spracovávanie osobných údajov urýchľuje proces komunikácie, spracovávania alebo vybavovania objednávky, alebo prihlasovania samotných užívateľov stránky. Spracovávanie osobných údajov nám aj Vám pomáha pri:

  • Opätovnom nákupe, či prihlasovaní;
  • sledovaním Vášho nákupného a užívateľského správania Vám dokážeme pripravovať personalizované obchodné ponuky;
  • môžete rýchlejšie vyhľadať potrebné informácie o produktoch a službách (máte neustále prehľad);
  • pomáha nám vytvárať pre Vás relevantný obsah na stránke;
  • ste stále informovaný o aktuálnych trendoch, novinkách a akciách.

Pri každom newsletteri alebo e-mailingu sa máte možnosť odhlásiť z odberu. Kedykoľvek máte právo žiadať od nás informácie o tom, v akom rozsahu disponujeme informáciami o Vás, na čo nám slúžia a prečo.  Máte kedykoľvek právo žiadať o úplne vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek namietať na účely spracovávania Vašich osobných údajov a máte samozrejme právo na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov.

Aby sme to zhrnuli, Vaše osobné údaje používame primárne na 2 veľké účely. Jedným z nich je účel plnenia zmluvy a druhý sú marketingové aktivity našej firmy. V obidvoch prípadoch máte právo namietať.

Poskytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám?
Áno. Za účelom plnenia Kúpnej zmluvy poskytujeme Vaše osobné údaje prepravnej spoločnosti ktorú si v procese objednávky vyberiete.

Ako chrániť svoje osobné údaje?
Nepoužívajte to isté  heslo na rôznych stránkach. Odporúčame Vám pri výbere hesla zvoliť niečo zložitejšie, najlepšie kombináciu veľkých/malých písmen a číslic. Zvyknite sa odhlasovať, častejšie meňte svoje heslá.

Aké maily Vám budú od nás chodiť?
Primárne ide o overovacie a potvrdzovacie maily.  Takže pri vytvorení objednávky Vám príde potvrdzovací mail o registrácií (ten Vám príde iba raz), v ostatných prípadoch budete dostávať maily ako ,,potvrdenie Vašej objednávky“, odpovede na Vaše otázky, oznámenie o vyexpedovaní Vašej objednávky, zaslanie faktúr, či iných daňových dokladov.

Môžete sa odhlásiť alebo nechať úplne vymazať?
Áno. Už viac krát sme to spomínali. Ak nebudete mať záujem o zasielanie informačných a propagačných mailov, stačí sa jednoducho odhlásiť z odberu. Vaše odhlásenie nebude mať žiaden vplyv na Váš registrovaný profil, na Vaše objednávky, alebo zmluvný vzťah. V prípade ak sa chcete nechať trvalo odstrániť z našej databázy zákazníkov, je nutné o to požiadať písomne. V tomto prípade, budeme Vaše údaje uchovávať len po dobu nevyhnutnú na spracovanie objednávky, následne budete písomne informovaný o Vašom úplnom vymazaní, po zaslaní e-mailu, bude Vaša e-mailová adresa, ako aj samotná informácia o Vašom výmaze trvalo odstránená.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
1.1. Na základe registrácie vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „Užívateľský účet“).

1.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za úplné a aktuálne.

1.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (e-mail – elektronická adresa Kupujúceho) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

1.4. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – Astra Management, s.r.o.
2. Príjemcovia (príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, alebo aj pošta, kuriér, … )
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť Astra Management, s.r.o. používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

Používanie cookies

Jednotlivé stránky portfólia/internetového obchodu spoločnosti Astra Management, s.r.o. používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovaných spločnosťou Astra Management, s.r.o. vyjadrujete spoločnosti Astra Management, s.r.o. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach Astra Management, s.r.o.  môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Aké súbory cookies používame?

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

  • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu
  • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
  • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach portfólia Astra Management, s.r.o. používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači alebo priamo v nastaveniach cookies, ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky (teda pokiaľ ste už použitie cookies neodsúhlasili). Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Internetový obchod northamericanhempco.eu používa aj analytické cookies tretích strán, o ich použití si môžete prečítať tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Na blokovanie cookies a „špehovacích scriptov“ môžete použiť aj aplikácie a doplnky tretích strán ako je doplnok do internetových prehliadačov Ghostery alebo internetový prehliadač Epic Browser.